mình mới mua bức tranh phi mã , rất cảm ơn kiến thức bạn chia sẻ?